kambi kathakal Nishidha sangamam

എന്‍റെ അമ്മയുടെ പേടി

varsha_spicy_stills_2710111123_015

written by : അമല്‍  അമല്‍

എന്‍റെ  പേര് അമൽ എനിക്ക് മലയാളം ശരിക്ക് അറില്ല ഞാൻ പഠിച്ചതു വളർന്നതു ഗുജറത്തിൽ അന്നു ഞാൻ പറയാൻ പേകുന്ന കഥയല്ല എൻ്റെ ജിവിതമണ് എനിക്ക് പോൾ 17 age ഉണ്ട് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തെട്ട് തുടങ്ങിതാനു ഞാനു അമ്മയും തമ്മിൽ സെക്സ് ച്ചെയാൻ ആച്ഛൻന് ടൈലിൻ്റെ പണിയാ എല്ലത്തിനു ഒരു കുളി അന്നു. കരണം ഞാൻ അമ്മ കുറിച്ചു പറയാം അമ്മയുടെ പേര് ഉഷ വയസ് 38ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമ കൺണ്ടൽ നമ്മുടെ പരസ്പരം സിരിൽ ലെ പത്മവതിയേ പോലതന്നാ ഇനി കഥയിൽലേക്ക് വരമം ഒരു ദിവസം അച്ഛന് നാല്‌ ദിവസത്തെ പണിയണ്ടായിരുന്നു അതുകെണ്ട് അച്ഛൻ ആഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അതിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ കളിക്കാനു പേയി കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പേൾ ആരെയും കണ്ണ്ണ്ടില്ല കുറെ വിളിച്ചു ആരും വിളി കേട്ടില്ല ഞാൻ ഓത്തു അടുത്ത വീട്ടിൽ പേയതാകും എന്ന് കരുതി ഞാൻ അകുത്ത് കയറി നേരെ ബത്റ്റുവിലേക്ക് പോയി അമ്മ ഒറ്റക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ കതക് അടക്കില്ല പേടിയണു അമ്മക്ക് ഞാൻ നെരെ ചെന്നു പതിൽ തള്ളി തുറന്നു ഞാൻ നേക്കി നിന്നു പോയി ഒരു വസ്ത്രം പേലും ഇല്ലയിരുന്നു അമ്മയുടെ മുല 38c എങ്കിലും കാണും അമ്മ മുല പെത്തി പിടിച്ചിട്ട് എന്നേട് ചേദിച്ചും എന്ന ഈ കണിച്ചതു എനിക്ക് ഒന്നുമിണ്ടാൻ പറ്റില്ല മുലയിൽ നിന്ന് കണ് എടുക്കനും തേനില്ല ഒടനെ അമ്മ ചുടായി ഇറങ്ങി പേടാനാറി എന്നു പറഞ്ഞു ഞൻ പതിയെ ഇറങ്ങി പോയി പേയി വെളിൽ ഇരുന്നു അപ്പേഴു അമ്മ യുടെ മുല യണ് എൻ്റെ മനസിൽ എൻ്റെ കുണ്ണ അപ്പേഴേക്കും കമ്പി ആയി അനിട്ട്നേരെ അമ്മയുടെ റുമിൻ പഴയെ തുണി കഴുകാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാക്കത്ത് നിന്ന് അമ്മ ഇട്ടരുന്ന ഷഡി കണ്ണ്ടു ഞാൻ അതു എടുത്ത് മണ്ടത്തുനേക്കി ഓ…. ഒരു വല്ലത്തമാണം എന്നെമ്മത്തുപിടിപ്പിച്ചു മണുത്തു കൊണ്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി പതിവ് ഇല്ലതെ പെട്ടന്ന് വന്നു എന്നിക്ക് ഒരു വല്ലത്ത സുഖം കിട്ടി പിന്നെ എങ്ങനെയും അമ്മയെ കളി കാൻ ഞാൻ തിരുമനിച്ചു അങ്ങനെ രാത്രിക്ക് ഉള്ള ഭാക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുറകിൽ പേയി നിന്നു അമ്മ എന്തേഒ എടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞപ്പേൾ എൻ്റെ കുലച്ചു നിന്ന കണ്ണയിൽ മുട്ടി ഓ: അമ്മ എനെ അവിടെ നിന്ന് ഒടിച്ചു ഞാൻ പേയി ടി വി കണ്ടുകെണ്ട് ഇരുന്നു അപ്പേഴും അമ്മ അയിരുന്നു നിൻ്റെ മനസിൻ അങ്ങനെ ഞാങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടു ഞാൻ കിടന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ വന്നു വിളിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയ അവിടെ കിടക്കാം എന്ന് പാഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തേഷം അയി ഞാൻ എഴുനേറ്റ് പേയി അവിടെ കിടന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പേൾ അമ്മ വന്നു കിടന്നു ഒടനെ ലൈറ്റും കിടത്തി 10 മിനിറ്റ് അയപ്പേൾ ഞാൻ ചേദിച്ചു അമ്മ ഉറങ്ങിയേ എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ എന്ന് ഞാൻ ഒരു സംശയം ചേദിച്ചേട്ടേ എന്ന് ചേദിച്ചു അമ്മ പാറഞ്ഞു ഈ ര ത്രിലേ കിടന്ന് ഒറങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു അപ്പേൾ പറഞ്ഞു ചേദിക്ക് ഞാൻ പാറഞ്ഞു അമ്മക്ക് ഇഷ്ടം അയ്യില്ല വേറെ കുഴപ്പം ഒന്നു ഉണ്ടാക്കരുത് ഉറപ്പ് തുണം എന്ന പതഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു അത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങനൊ ചേദിക്കാൻ പറഞ്ഞും ഞാൻ ചേദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുള്ളുന്ന എടുത്ത് എത്ര ഹൊൾ ഉണ്ട് എന്ന് കുറെ നേരം മിണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് 9 മുതൽ ഉള്ള സംശയമ പറഞ്ഞു താരമേ ഒടനെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ അമ്മയ അങ്ങനെ ഒന്നു ചേദിക്കരുത് ഞാൻ ചേദിച്ചു അരേട് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കു പിന്നെയും പറഞ്ഞപ്പേൾ അമ്മ പറഞ്ഞു 2 ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുകയും ഞാൻ ചേദിച്ചു എനിക്ക് ഒന്ന് കണിച്ചതാരമേ എന്ന് ചേദിക്കുകയും അമ്മ ഉടനെ നി എന്നെ പറഞ്ഞത് എന് ചേദിച്ച് ലൈറ്റ്ട്ടുകയും ഞാൻ ചാടി പിടിച്ച് അമ്മയുടെ ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ വെച്ചു അന്നിട്ട് ഇടതു കൈ കെ ണ്ട്. നൈയിറ്റിയുടെ മുകളിലുടെ പൂറ് തലേടി അമ്മയുടെ ചുണ്ടു ഉം നാവും ഞാൻ ഉറഞ്ചി കുടിച്ചു അമ്മയുടെ ഉമ്മീനിർ മുഴുവനു kalikuttan Kambikathakalഞാൻ കുടിച്ചു എന്നെ തള്ളി മറ്റാൻ നേക്കി നടന്നില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശ്വസം കിട്ടതെ കണ്ണ് തള്ളുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചുണ്ട് പിടി വിട്ടും ‘ അപ്പേഴും പൂറിന് കൈ ഉടുത്തില്ല അമ്മ ശ്വസം കിട്ടതെ ഇരുന്ന കിട്ടിയപ്പേൾ കണ്ണഅ യി രു ന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ കണിച്ചു താരം എന്നു പറഞ്ഞും ഞാൻ അപ്പേൾ അ കൈ തടുത്തതു അന്നിട്ട് അമ്മ രണ്ട് കാലും കുത്തി നിർത്തി ഞാൻ എഴുനേറ്റു അമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ റ അടുത്ത് ചെന്ന് നൈറ്റി മുകളിലോട്ട് വയ്റ് വരെേ പേക്കി അന്നിട്ട് ഷഡി ഉരി അമ്മയുടെ പൂറ്റ നറച്ച് കുറ്റി േമം അ യി രു നു ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ കിടനിട്ട് പെളിച്ചു നോക്കി അമ്മ മതി എന്നു പറഞ്ഞു തിരുകയും ഞാൻ പെളിച്ചു പിടിച്ച് നാക്കി നാവ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി കൂടെ തൻ്റെ വിരലു ” അമ്മ ഉടനെ ചാടി എഴുനോറ്റു എന്താ മേന് ഇത് ഞാൻ നേക്കില്ലെ അങ്ങനെ തുടർന്ന് തള്ളി മറ്റ്ൻ ഒക്കെ നേക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്പ്പോൾ പൂറിൽ വെള്ളം നി റയൻ തുടങ്ങി അമ്മ സുഖിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് മാനസിൽ അയി ഞാൻ ഉടന് തന്നെ അമ്മയെ കാല് മുഴുവനും നക്കി അന്നിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കയറി ഇരുന്നട്ട് എൻ്റെ നിക്കറ് ഉരി ട്ട് എൻ്റെ പറി എടുത്ത് വയിൽ വെവ്വു ഉടനെ അമ്മ വാ കുട്ടി അടച്ചുകവിളത്ത് കുത്തി പിടിച്ച് വാ തുറപ്പിച്ച് വായിൽ കെടുത്തു പിന്നെ ഒന്നു ചെയ്യൻ കഴിയത്തില്ലയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പറി അമ്മ യുടെ തുണ്ട വരെ ഇറക്കി അമ്മ ഒകനിച്ചു ഞാൻ കുണ ഉരി വ യിൽ നിന്ന് അന്നിട്ട് അമ്മയെ ഉമ്മ വെച്ചു ശേഷം അമ്മയുടെ മുഴുവനും ഉരി കളഞ്ഞു ബ്രാ ഇട്ടിട്ട ഇല്ലയിരുന്നു ഞാൻ അമ്മയെ കെട്ടി പിടിച്ചു അനിട്ട് മുല ശരിക്ക് ചപ്പി മുല ഞട്ടെ കടിച്ചു അമ്മ വേദന എടുക്കുനു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിണ്ടു വായിൽ കെടുത്തു അന്നിട്ട് അമ്മയെ കിടത്തി കാല് രണ്ടു പെക്കി എൻ്റെ തേളിൽ വെച്ചു അന്നിട്ട് പതിയെ കുണ പതിയെ പൂറിൽ ഉരുച്ചിട്ട് പതിയെ കയറ്റി അടിച്ചു അന്നിട്ട് കണ്ണ ഉരി വായിൽ അടിച്ചു പിനെ ആന നിക്കുന്നതു പേലെ നിർത്തി അമ്മയുടെ കുതി നക്കി അവിടെ തുപ്പൽ പറ്റിയിട്ട് കുണ്ണ മുട്ടിച്ചു അപ്പേൾ അതു kalikuttan Kambikathakal വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കതെ പതിയെ കയറ്റി അനിട്ട് അടിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുതി നിന്നൻ ഉരി അനിട്ട് പറ്റിൽ കയറ്റി അടിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു അപ്പേൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അമ്മ പറ്റ ഞ്ഞു എനിക്ക് വരുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ വന്നു ഒടനെ എന്നിക്കു വന്നു ഞാങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപേയി നേരം വെളുത്തപ്പേൾ ഞാൻ ഉണന്ന് നേ കിയപേrൾ അമ്മ ഒന്നുമില്ലതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് കമ്പിയായി ഞാൻ മുലക്ക് പിടിച്ചപ്പേ ഇപ്പേ വേണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുനേ റ്റു പേകൻ പേയി ഞാൻ കെ യിൽ പിടിച്ചു വലിചിട്ടു

തുടരും

നിങ്ങള്‍ക്കും കഥകള്‍ അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം to mrkalikuttan@gmail.com

Follow us on facebook: https://www.facebook.com/groups/1027701150599489/